Product InformationHomepage : http://www.dukshin.co.kr
Company : DUK SHIN PRECISION MFG.CO.,LTD.
Phone : (1)82-31-454-0388
(2)82-31-459-2365
FAX : (1)82-31-457-8311
(2)82-31-459-2366
Address : (1)694-5,KUMJUNG-DONG,KUNPO-SHI,KYOUGGI-DO,(Zip Code: 435-050)
(2)184-10,ANNRYONG-RI,TAEAN-EUB,HWASUNG-KUN,KYONGGI-DO(Zip Code: 445-810)
(3)61-47,SHINHO-RI,HWANGRONG-MYON,JANGSUNG-KUN,JUNNAM PROVINCE.(Zip Code: 515-810)
URL : http://provin.kyonggi.kr/company/ds792/
E-mail : dukshin@dukshin.co.kr